کمک در ایجاد فضاهای بهداشتی در اماکن سرو غذا

بررسي اثر ظرفيت واردات مواد غذايي بر امنيت غذايي خانوارهاي روستايي در ايران

تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران، دوره 44 ، شماره 3، پاييز 1392 ، جلال سالم - مجتبی مجاوریان

1,631

ظرفيت واردات مواد غذايي بر امنيت غذايي خانوارهاي روستايي در ايران

غذا و تغذيه از جمله نيازهاي بنيادي جامعة بشري است و تأمين آن در مقولة امنيت غذايي مي گنجد. در تعريف سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد، امنيت غذايي وضعيتي است كه مردم دسترسي مطمئن به مقدار كافي غذاي سالم و مغذي براي رشد و توسعه و زندگي سالم و فعال داشته باشند. امنيت غذايي مقوله چند بعدي است و تأمين پايدار آن و بهبود بسياري از شاخص هاي اقتصادي،اجتماعي، فرهنگي و بهداشتي در  جامعه لازم و ملزوم يكديگرند .
واردات و صادرات محصولات كشاورزي با افزايش عرضه داخلي مواد غذايي براي رفع نيازهاي مصرفي، كاهش تغييرات ميزان عرضه، افزايش رشد اقتصادي، افزايش استفادة مؤثر و كارا از منابع جهان و گسترش توليد بر اساس مزيت هاي نسبي هر منطقه از جهان، به تأمين امنيت غذايي به ويژه در بعد موجود بودن غذا كمك مي كند . تجارت مواد غذايي رابطة مستقيم با امنيت غذايي دارد و سبب مي شود غذا به طور مستقيم در بازارهاي جهاني با درآمد حاصل از صادرات به خريداري شود . تجارت كلي و ناحيه اي كشورها اجازه خريد يا فروش غذا در بازار جهاني، تعديل توليدات در هنگام بروز شوك هاي اقتصادي، توليد درآمد براي دولت و دستيابي به رشد سراسري اقتصاد را مي دهد كه هر كدام از آنها اثر مستقيم يا غيرمستقيم بر وضعيت تغذيه اي مردم كشور دارد . بررسي تراز پرداختهاي حارجی کشاورزی ایران طی ۴۰ سال گذشته نشان می دهد که تا سال ۱۳۴۹ تراز مثبت ( ارزش صادرات کشاورزی بیش از واردات کشاورزی ) و از این تاریخ به بعد همواره منفی بوده است و سهم بزرگتری از تجارت این محصولات را واردات تشکیل می دهد. همچنین بررسی آمار واردات محصولات کشاورزی و مواد غذایی بیانگر آن است که واردات این محصولان از ۴۳۴۸ میلیون دلار در سال ۱۳۶۸ به ۱۰۲۴۲ میلیون دلار در سال ۱۳۸۸ افزایش یافته است . بیشترین سرانه واردت محصولات کشاورزی به غلات تعلق دارد ؛ به طوری که در سال ۱۳۸۸ مجموع واردات غلات ( شامل گندم و ذرت و جو و برنج) بیش از ۱۱ میلیون تن به ارزش ۲/۸ میلیارد بوده است.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.