کمک در ایجاد فضاهای بهداشتی در اماکن سرو غذا

صنایع غذایی چیست ؟

Alimentary industries

34

صنایع غذایی

Alimentary industries

به مجموعه صنایعی که در آنها تبدیل، ترکیب، نگه داری و بسته بندی انواع مواد غذایی انجام می شود، صنایع غذایی نامیده می شود. این صنعت علوم مختلف تخصصی و عمومی را طلب می کند که از آن جمله می توان به شیمی،  میکروبیولوژی، ریاضی، فیزیک، مدیریت، نقشه کشی و طراحی کارخانه اشاره کرد.

بسته بندی مواد غذایی خشک

Dry food packaging
مواد غذایی خشک به مواد غذایی آماده برای مصرف گفته می شود. این مواد اغلب به رطوبت حساسند و میزان نفوذ پذیری مواد اولیة بسته بندی به نوع مواد غذایی خشک شده و میزان تحمل و جذب رطوبت مواد غذایی بستگی دارد.

آب گیری مادۀ غذایی

Food dehydration
خشک کردن مواد غذایی تحت شرایط کنترل شده موسوم به آب گیری مادة غذایی است. در این فرایند رطوبت مادة غذایی به ۱تا ۵ درصد کاهش می یابد. شیر خشک و تخم مرغ، فلیک سیب زمینی، قهوة فوری و پودر پرتقال فراورده هایی هستند که به روش فوق تهیه می شوند.

مهندس صنایع غذایی

Food Engineer (Alimentary Industries Engineer)
کسی است که با اصول محاسبات ریاضی و شناخت روابط کمی بین متغییر های فرایند قادر به طراحی سیستم های گوناگون فراوری و تولید همراه با بهبود کیفیت محصولات غذایی است.

بازرسی مواد غذایی

Food inspection
در هر تولیدی حتی در شرایط کار مطلوب، همواره تعدادی یا مقادیری کالا یا فراورده های ناقص یا معیوب تولید می شود که برای کم کردن میزان آن و اطلاع از چگونگی وکم وکیف آن لازم است اطلاعات کافی در دسترس باشد. برای این منظور در  بسیاری از واحد های مربوط به مواد غذایی سیستم های بازرسی برقرار می شود. بازرسی در واقع یکی از مراحل کنترل کیفیت است.

میکروبیولوژی مواد غذایی

Food microbiology
علمی است که به مطالعة میکروارگانیسیم های عامل فساد، مسمومیت غذایی و میکروب های مفید مورد استفاده در فرایند تهیه برخی از مواد غذایی می پردازد.

۸۰%
Awesome
  • Design

Leave A Reply

Your email address will not be published.